Vliv Parlamentu na utváření budoucí regulace Internetu

Jasně a srozumitelně o Digital Services Act

Vliv Parlamentu na utváření budoucí regulace Internetu

Jasně a srozumitelně o Digital Services Act

Očekává se, že akt o digitálních službách (Digital Services Act) bude v tomto volebním období jedním z nejdůležitějších právních předpisů, který rozšíří režim odpovědnosti a bezpečnosti internetových platforem, služeb a on-line trhů. Vzhledem k tomu, že plán obnovy evropské ekonomiky po krizi COVID-19 stojí na dvou pilířích—na Zeleném novém údělu pro Evropu (Green New Deal) a na digitalizaci—je nutné navrhnout tuto legislativu správně, což bude také náš hlavní úkol v následujících měsících.

Tento právní předpis aktualizuje směrnici o elektronickém obchodu z roku 2000, která definovala úrovně ochrany práv a svobod on-line, a jak zprostředkovatelé, jako jsou sociální média nebo vyhledávače, kontrolují činnost uživatelů na svých platformách. Jednoduše řečeno akt o digitálních službách určí, jak má Internet vypadat, digitální podniky fungovat a uživatelé komunikovat on-line v příštích desetiletích.

Vzhledem ke své důležitosti je akt o digitálních službách nejen v záři pomyslných politických a mediálních reflektorů, ale také v centru pozornosti mnohých mých parlamentních kolegů. Evropský parlament tak z vlastní iniciativy pracuje na několika zprávách, které poskytují politické pokyny pro Evropskou komisi. Zároveň je do poskytování stanoviska k budoucímu právnímu předpisu zapojeno pět různých výborů, které témata zkoumají z různých úhlů. Pojďme se podívat na ty, kterých jsem se aktivně účastnil.

IMCO: Zlepšení fungování jednotného trhu

Zpravodaj: Alex Agius Saliba (S&D)

Stínoví zpravodajové:

  • EPP: Pablo Arias Echeverría
  • Renew: Dita Charanzová
  • Greens/EFA: Alexandra Geese
  • ECR: Eugen Jurzyca
  • GUE/NGL: Martin Schirdewan

Již jsem sdílel své názory a výhrady k této zprávě výboru IMCO, jejíž návrh vypracoval maltský europoslanec Alex Agius Saliba (S&D). Stanovisko k tomuto návrhu poskytly i další výbory, a to CULT (zpravodajka Petra Kammerevert), JURI (zpravodaj Patrick Breyer), TRAN (zpravodaj Josianne Cutajar) a LIBE (zpravodaj Paul Tang). Hlasovat o stanovisku budeme v červenci na zasedání výboru IMCO a posléze na plenárním zasedání v září.

CULT: Stanovisko ke zprávě IMCO: Zlepšení fungování jednotného trhu

Výbor CULT je podle pravidla 57 přidruženým výborem k tomuto spisu. Dle tohoto pravidla spadá příprava daného dokumentu do pravomocí obou výborů téměř stejně. Zpravodajové se tedy společně dohodnou na harmonogramu přípravy a usilují o nalezení společných návrhů, které posléze předkládají ve svých výborech.

Jako stínový zpravodaj pro stanovisko výboru CULT se zasazuji o harmonizaci právních předpisů týkajících se zjištění a opatření (notice and action) s cílem usnadnit rychlé odstranění nezákonného obsahu on-line a také právo být informován o možnostech nápravy. Klíčovými jsou snadno přístupné, komplexní a rychlé mechanismy, prostřednictvím kterých by bylo možné vystoupit proti odstranění příspěvku.

Dále potřebujeme jednotná pravidla pro internetové platformy týkající se reklamních opatření a transparentnosti, která by definovala, jak má být obsah odstraňován, schováván a upřednostňován. Uživatelé musí vědět, kolik příspěvků bylo odstraněno ze sociální sítě nebo jaká je logika pořadí příspěvků na časové ose profilu. Totéž platí pro informace o obsahu, který byl nesprávně označený za nelegální. Platformy se staly jedním z hlavních zdrojů informací on-line, a proto musí být zaveden silný mechanismus kontroly.

Hlasování o stanovisku ve výboru CULT mělo původně proběhnout v květnu, ale kvůli probíhající krizi bylo přesunuto na červenec. Jak jsem již zmínil, také hlasování o závěrečné zprávě ve výboru IMCO je plánováno na červenec.

JURI: Akt o digitálních službách: úprava obchodních a občanskoprávních pravidel pro obchodní subjekty působící on-line

Zpravodaj: Tiemo Wölken (S&D)

Stínoví zpravodajové:

  • EPP: József Szájer
  • Renew: Karen Melchior
  • Greens/EFA: Patrick Breyer
  • ECR: Angel Dzhambazki
  • GUE/NGL: Emmanuel Maurel

Můj pirátský kolega Patrick Breyer jako stínový zpravodaj pro tento dokument prosazuje mimo jiné i výslovný zákaz filtrů (jeden z největších problémů směrnice o autorských právech sjednané v minulém volebním období, proti kterému protestovalo stovky tisíc lidí napříč Evropou) a právo na anonymní využívání internetových služeb. Na svém blogu nedávno sdílel svou vizi budoucích právních předpisů. Stanovisko k tomuto návrhu poskytly i další výbory, a to IMCO (zpravodajka Dita Charanzová) a CULT (zpravodajka Petra Kammerevert).

Jako stínový zpravodaj pro stanovisko IMCO se jménem své frakce mimo jiné zasazuji o zákaz automatické kontroly nahraného obsahu a o povinnou interoperabilitu mezi platformami. To znamená, že uživatelé mají právo udržovat kontakty se svými přáteli na konkurenčních platformách, i když se rozhodnou služby té konkrétní platformy nevyužít. Je to důležitý krok k zabránění další oligopolizaci internetového prostoru několika dominantními hráči.

Hlasování o tomto stanovisku je ve výboru IMCO plánováno na červenec. O závěrečné zprávě ve výboru JURI by se mělo hlasovat v září.

Viz také